Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

De eventyrlige Fabelfanter

De Eventyrlige fabelfanter (heretter kalt DEF) var en sammenslutning av profesjonelle og semi-profesjonelle fortellere. Gruppen ble dannet høsten 2001 og hadde tilholdssted i Biermannsgården i Oslo. Ideen var min og jeg var daglig leder for gruppen. Bakgrunnen var å skape et nettverk av erfarne og nye fortellere som ønsker å satse på muntlig fortellerkunst som en kunstnerisk uttrykksform og et yrke. Gruppen eksisterte fra 2001 til 2005.

DEF’s hovedmål var å være et nettverk for en liten gruppe mennesker som ønsker å fordype seg og satse på muntlig fortellerkunst som en kunstnerisk uttrykksform, pedagogiske metode og næringsvei.

DEF’s mål:

– å formidle muntlig fortellerkunst til gamle og nye lyttere
– å skape gode lytteropplevelser
– å videreutvikle muntlig fortellerkunst som et kunstnerisk uttrykk
– å forske i muntlig fortellerkunst som pedagogiske metode
– å skape et profesjonelt nettverk rundt en gruppe fortellere
– å muliggjøre muntlig fortellerkunst som levebrød for flere fortellere
– å skape nye arenaer for muntlig fortellerkunst
– å være med på å øke markedet for fortellere, samt å dekke det økende markedet.

DEF var samling frittstående fortellere. Det vil si at hver enkelt forteller enten var selvstendig næringsdrivende eller freelancer. Gruppens medlemmer sto fritt til å arbeide med muntlig fortellerkunst utenfor DEF og delvis hvor mye de vil bidra inn i DEF. Delvis, fordi det måtte ligge visse forpliktelser til grunn for å kunne delta i DEF. Disse forpliktelsene var:

– medlemmene skulle delta på øvelsene
– medlemmene skulle delta på de andre medlemmenes forestillinger
– medlemmene skulle være med på å holde Biermannsgården vedlike
– medlemmene skulle bidra med ideer som kan ende i levedyktige prosjekter
– medlemmene skulle være med på å skape et navn rundt DEF
– medlemmene skulle sørge for at de presenterer kvalitet
– medlemmene skulle være med å skaffe oppdrag

For å holde DEF’ s aktiviteter vedlike og oppe, var det satt av to timer med kontorarbeid hver uke. Dette arbeidet var honorert/lønnet og gikk på rundgang.

MEDLEM

Det fantes tre typer medlemskap i DEF.

Full kontorplass
Medlemmet disponerte en egen kontorplass i Biermannsgården og 30 virkedager i stuene. Til kontorplassen fulgte det uttak til telefon og internett. Dagene i stuene kunne brukes til egne prosjekter (spesielt rettet mot barn) eller man kunne leie ut dagene til andre medlemmer av DEF.

Halv kontorplass
Medlemmet delte kontorplass med en annen i DEF. Videre hadde medlemmet 15 virkedager disponible i
stuene. Til kontorplassen fulgte det uttak til telefon og internett. Dagene i stuene kunne brukes til egne prosjekter
(spesielt rettet mot barn) eller man kunne leie ut dagene til andre medlemmer av DEF.

Medlem
Som ren medlem i DEF, var man med på øvelser og andre fellesaktiviteter. Man kunne ikke bruke Biermannsgården til egne prosjekter, men man kunne evt. leie dager av de hadde som kontorplass.

Alle medlemmene betalte en medlemspris, avhengig av hva slags medlem man var. Medlemsprisen var med på å dekke nødvendige utgifter ved drift av DEF og Biermannsgården.

FORDELING AV ARBEID

Når det kom forespørsel om arbeid, ble dette fordelt dette mellom medlemmene i DEF, delvis avhengig av kompetanse og lyst. Målet var at medlemmene ,i tillegg å få tilbake det de la inn i DEF, etter hvert skulle ta i bruk muntlig fortellerkunst som en del av sitt levebrød.

DEF holdt til i Biermannsgården, En fredet gård fra 1700 – tallet og består av to hus med stor
hage. Biermannsgården drives av en stiftelse med klausul som sier at det meste aktivitetene i Biermanngården
skal være rettet mot barn.

I Biermannsgården hadde DEF kontorplasser, øvingslokaler og rom for fortellerstunder og forestillinger. Biermannsgården kunne ta i mot ca. 30 voksne publikummer ad gangen.

AKTIVITETER FOR Å NÅ MÅLENE

DEF gjennomførte en rekke små og store aktiviteter for å nå sine mål. Disse aktivitetene kan kort oppsummeres slik:

– Ukentlige fortellerstunder for barn i Biermannsgården
– Månedlige fortellerkvelder i Biermannsgården
– 2 Festivaler – Ordskred (siste helg i august). Den arrangert for 4. år på råd i 2004. ”Jorda rundt på 4 parasoller” – et prøveprosjekt høsten 2004 og samarbeid med ”Levende Youngstorg.”
– Fortellerkurs for nybegynnere – arrangert 2 ganger i året.
– Ukentlige øvelser som var med på å kvalitetsikre aktivitetene
– Verkstedspregede aktiviteter hvor man forsket i ulike elementer innenfor muntlig fortellerkunst
– Pedagogiske opplegg som ble gjennomført for bestemte målgrupper
– Kompetansegivende bidrag for hverandre på de områdene man ikke kjente til
– Søking av kompetanse på de områdene man ikke selv kjente til
– Presentasjon for og markedsføring rettet mot stadig nye mulige oppdragsgivere
– Idemyldrings møter hvor bl.a. nye arenaer ble foreslått og prøvd ut
– Rutinert markedsføring av egne arrangementer
– Tiltak for å finne nye oppdragsgivere og lyttere

DRIFT

DEF satte av 2 timer i uken til kontorarbeid. Timeantallet var større ved arrangment som festivaler og lignende. Arbeidet ble honoreret og gikk på rundgang.

Kontorarbeidet besto av:
– svare på telefoner som gjaldt DEF
– følge opp og fordele innkomne oppdrag til DEF
– fakturere og holde orden på DEF’s regnskapsbilag
– oppdatere DEF’s hjemmeside
– sende ut post
– ta i mot billettbestillinger og påmeldinger.
– sende ut pressemeldinger

Det ble arrangeret dugnad rundt større postutsendelser og større arrangement. Videre var medlemmene i DEF opptatt av å ta vare på hverandre. Det arrangeret to fellesfester i året og vi husket på hverandres merkedager.

MØTER OG ØVELSE

Møter
Hver første mandag i måneden hadde DEF et fellesmøtte. På møtet gikk DEF igjennom aktiviteter og andre aktuelle saker.

Idemyldring
Hvert semester inneholder den første mandagen en idemyldring for kommende sesong. Idemyldringen skulle ta for seg aktiviteter DEF kunne gjennomføre.

Øvelser
De fleste mandagene gikk med til øvelser. De hadde en fast form der målet var å gi hverandre kontruktiv og oppbyggende tilbakemelding på det den enkelte framførte.

Verksteder
DEF arrangerte også interne verksteder. Her ble utviklet metoder for å øke DEF’s generelle kompetanse når det gjaldt muntlig fortellerkunst.

DEF arrangerte følgene:

Fortelling med ringvirkninger
Dette var et åpent arrangement som som ble arrangeret ca. 1 gang i måneden. Dette arrangementet var rettet mot alle de som var interessert i muntlig fortellerkunst. Det var kun 10 som kunne delta hver gang, da alle skulle bidra med en fortelling. Hensikten med arrangementet var at deltagerne skulle få påfyll til sitt repertoar, de skulle få fortellinger av hverandre som de kunne bruke i ulike sammenhenger.

Fortellerkvelder
Fortellerkveldene ble arrangeret månedlig i Biermannsgården fra september til og med april og var rettet mot voksne. Det var DEF’s medlemmer som opptrådde med et innøvd program. Fortellerkveldene var stort sett fulle.

Fortellerstunder
Dette var rettet mot barn i barnehager og skoler og lå på dagtid. Fortellerstunder var avhengig av offentlig og privat støtte for å gjennomføres. DEF har arrangert minimum en fortellerstund i måneden. Behovet for dette var stort, og mange kom igjen. Ofte var det opptil to klasser tilstede ved et besøk.

Ordskred
Dette var en liten fortellerfestival som ble arrangeret siste helg i august hvert år, i Biermannsgården.
Under festivalen var det forestillinger rettet mot familier med barn og voksne. I tillegg til
at medlemmene i DEF deltok, ble det også invitert 1 til 2 anerkjente fortellere fra utlandet. Festivalen ble fast
støttet av Sagene Bydel.

ANDRE AKTIVITETER

DEF deltok også i følgene aktiviteter:

Fortellerrazzia – Mimesis Heidi Dahlsveen mottok 300000,- i støtte fra Den Kulturelle Skolesekken, 2004. I dette prosjektet tok hun med seg DEF.

Eventyrfestival/Villa Friedheim – Villa Friedheim var et eventyrmuseum i Buskerud Fylke. 1 gang i året arrangerer de en eventyrfestival hvor DEF deltok som fortellere og satte opp programmet.

MS Innvik – på teaterbåten i Oslo, deltok DEF med fortellerstunder for familier om søndagene.

Barnas kulturfestival i Oslo – ble arrangert for første gang 2004 og DEF ble invitert til å delta.