Kulturrådet følger opp arbeidet med implementering av konvensjonen i Norge og er Kulturdepartementets fagorgan i denne sammenhengen. De siste årene har Kulturrådet arbeidet med informasjon og bevisstgjøring om konvensjonen, og gjennomført målrettet kunnskapsbygging i ulike miljøer. I tilleggble det etablert en nasjonal fortegnelse over immateriell kulturarv i 2017. Under åpningsarrangementet for fortegnelsen, i mars 2017, var medlemmer av fagkomiteen engasjert som faglige rådgivere, deriblant Heidi Dahlsveen. 

Det er også blitt gjennomført sju nominasjonsrunder av immaterielle kulturuttrykk i Norge til UNESCOs internasjonale lister. Den første utlysningen kom i desember 2012, og det er blitt gjennomført årlige nominasjonsrunder til de internasjonale listene. I 2019 behandlet Kulturrådet og fagkomiteen for føste gang et felles nordisk nominasjonsforslag. Se omtale av ulike aktiviteter på Kulturrådets nettsider: http://www.kulturradet.no/immateriell-kulturarv 

Nominasjonsforslagene blir vurdert og kvalitetssikret av en fagkomite og av Kulturrådet. Fagkomiteen har bestått av ulike personer med erfaringer fra arbeid med feltet – blant annet folk med utøverkompetanse og folk fra utdannings- og forskerinstitusjoner. 

Heidi Dahlsveen ble oppnevnt i 2014 på bakgrunn av sitt arbeid for og med videreføring av muntlige tradisjoner. I desember 2018 ble medlemmene spurt om å sitte i komiteen til mars 2019, for å sluttføre det omfattende arbeidet med å kvalitetssikre det nordiske nominasjonsforslaget. Alle i komiteen var villige til å videreføre dette arbeidet. 

Kampen Skole 2017

Kampen Skole 2017

På Klassekampen skole hadde jeg fortellerstunder for fjerde- og femteklassinger.

FELT 2018 – 2019

FELT 2018 – 2019

I 2018 og 2019 var jeg en del av forskergruppen FELT, hvor jeg blant annet lærte roboten Leonardo å fortelle en fortelling. 

Skaldskur 2018

Skaldskur 2018

SKALDSKUR AS er et produksjons- og utviklingsselskap for scenekunst, muntlig fortelling, litteratur, musikk, tverrkunstneriske uttrykk og møtepunkter med forskning. Vi utforsker nye narrativer og visningsformater og konsepter som forener kunst, vitenskap og politikk,...

The goat as son in law – Alden Biesen februar 2020

The goat as son in law – Alden Biesen februar 2020

 Sammen med blant annet Abbi Patrix opptrådte jeg med norsk folkeeventyr i Alden Biesen, Belgia.  Mimesis Heidi Dahlsveen har arbeidet som fortellerkunstner siden 1996  i både inn - og utland. Hun  deltatt på flere festivaler og i to EU prosjekter som omhandler den...

Berlin 2020

Berlin 2020

I Berlin hadde jeg tre dagers kurs for UDK og to forestillinger. 

Common future Common Ground 2019-2021

Common future Common Ground 2019-2021

Common future Common Ground er et Erasmus + prosjekt som ser på bruk av fortelling i konflikter. Partnerne kommer fra Kosovo, Kypros, Nederland, Norge og Romania. 

Artistic  research at Kristiania 2019

Artistic research at Kristiania 2019

De døde - slørede linjer mellom akademia, kunst, og liv Venke Aure, Mimesis Heidi Dahlsveen Abstrakt Denne presentasjonen er en paper performance basert på en forestilling om den sørgende moren hvor det personlige og det mytiske går over i hverandre. De to...

ECQI – Blurring the lines between art, academia and life 2018

ECQI – Blurring the lines between art, academia and life 2018

Venke Aure1, Mimesis Heidi Dahlsveen2 1OsloMet – metropolitan university (NORWAY) 2OsloMet – metropolitan university (NORWAY) Abstract The presentation will be build upon a performing paper, a mixing of discourses based on a performance about the grieving mother. The...